Dödsbo flyttanmälan, tömning och flyttstädning-missa inget!

När en person som stått en nära dör, så drabbas man för det mesta av en oändlig sorg. Dock är det så att det finns en mängd praktiska saker som måste tas om hand. Dels har du en begravning att ordna och därtill kommer även att ta hand om dödsboet, göra en bouppteckning, tömma huset eller lägenheten personen bott i och se till att det städat och eventuellt blir sålt. Det kan kännas tungt att tvingas göra allt detta mitt i sorgen, men med stöd från andra anhöriga samt att du har möjlighet att ta in hjälp utifrån kan underlätta för dig. I denna artikel hjälper vi dig med allt som rör den sista flytten.

Få tömning- och flyttstädningsoffert – snabbt och enkelt!

Bouppteckning, vad är det?

Förutom att underrätta anhöriga och ordna begravningen, så kommer det en del andra praktiska saker att ta tag i, bland bouppteckningen. Vad är då en bouppteckning? När en person avlidit, så blir denne persons hem ett så kallat dödsbo. För varje dödsbo så ska det upprättas en bouppteckning. Ibland kan det dock räcka med en så kallad dödsboanmälan. Detta sker i de fall då ett dödsbo saknar tillgångar eller om de tillgångar som finns inte räcker för att betala begravning och andra kostnader. En dödsboanmälan är då något som ersätter en bouppteckning. En dödsboanmälan måste ske inom två månader från det att personen har avlidit. Men det vanligaste är att det sker en bouppteckning.

Begonia i ett dödsbo

En bouppteckning är i korta ordalag en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. I en sådan ska det bland annat framgå vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Om den som avlidit har en sambo, eller make/maka, så ska det även göras en bodelning. Det innebär att den efterlevandes skulder och tillgångar ska även de antecknas. Dock kan en bouppteckning innehålla enskild egendom, exempelvis om det funnits ett äktenskapsförord. Enskild egendom ska inte delas upp vid en bodelning. En bouppteckning ska även innehålla vilka som är dödsbodelägare. De ska alla kallas till en bouppteckningsförrättning. Bouppteckning är något som ska skickas till skattemyndigheten för registrering.

Får man tömma ett dödsbo innan bouppteckning?

Alla tillgångar på bankkonton så väl som tillhörigheter i hemmet ska vara orörda tills bodelningen klar. Det enda som får röras eller förändras är det som görs för dödsboets räkning, till exempel att betala hyra och andra räkningar. Tills bodelningen är klar så är dödsboet en egen juridisk person, vilket i princip innebär att allt ska utföras såsom den avlidne hade levt. Om det är flera dödsbodelägare ska alla vara informerade om allt som görs i dödsboet.

Det är tyvärr en vanlig grund till tvist där dödsbodelägare misstänker varandra för att ha tagit tillgångar innan bouppteckningen. Den som tar tillgångar ur dödsboet innan bodelningen kan göra sig skyldig till bedrägeri och förskingring.

Vem kan göra en bouppteckning?

Det finns vissa formkrav för hur en bouppteckning skall gå likväl som vem som kan göra en bouppteckning. Det finns en praxis hur man beräknar värdet på egendomen. En bouppdelning har inte en skattemässig betydelse men den har en juridisk betydelse så till vida inför kommande arvskiften. En bouppteckning bör ske inom tre månader från det att personen har avlidit. Vem som helst kan upprätta en bouppteckning, så du som privatperson och anhörig kan om du vill göra det. Du hittar en bouppteckningsblankett på Skatteverkets hemsida. Du kan även anlita hjälp för att upprätta en bouppteckning vilket kan vara skönt att göra, så att allt går rätt till, du får en korrekt gjord värdering av lösöret i bouppteckningen, samt stöd. När det gäller förrättningsmannen av bouppteckningen, så ska det vara två oberoende personer, som inte är dödsbodelägare eller efterarvingar. Dessa förrättningsmän ska intyga att bouppteckningen har gått rätt till.

Det går även att göra en bouppteckning på nätet, då det idag finns flera tjänster som erbjuder detta. Då får ni hjälp med bouppteckningen av experter, utan att ens bege er hemifrån. Det finns även företag eller juridiska ombud att anlita. Du kan även kontakta en boutredningsman. Detta kan vara bra i de fall de uppstår en dödsbotvist mellan efterlevande. Professionell hjälp med en bouppteckning gör att regler gällande dödsbo och annat följs.

Bouppteckning flyttstädning

Både tömning av lägenhet eller hus, och flyttstädning är något som ska vara med i en bouppteckning som en utgiftskostnad. Denna kostnad omfattas inte av RUT-avdrag. Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för de rot- eller rutarbeten som skett innan dödsfallet. Efterlevande barn kan inte heller få skattereduktion för de olika arbeten som skett i en förälders bostad efter att dödsfallet skett.
Flyttstädningen av dödsboet berättigar alltså inte RUT-avdrag. Dessutom är det så att om det inte finns tillgångar i dödsboet att använda till städning eller flytthjälp eller att de anhöriga själva inte kan ta hand om det, så kan detta ansvar hamna på en hyresvärd, om den avlidnes bostad var en hyresrätt. Flyttstädning och flytthjälp är något som ska beställas i dödsboets namn och inte i de anhörigas.

Bouppteckning registrerad – vad händer sen?

När bouppteckningen är upprättad, så ska den skickas till Skatteverket för att godkännas. Detta har en handläggningstid på en till två månader. När bouppteckningen har godkänts, så kan man avveckla dödsboet och göra ett arvskifte. Detta görs ofta i flera steg. Första steget är att betala de skulder dödsboet har. Efter det kan en bodelning ske och slutligen är det ett arvskifte.

Arvskifte innebär att man fördelar den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare. Detta kan ske först efter att man har gjort en bouppteckning och betalat alla skulder den avlidne hade vid dödstillfället.

När ett arvskifte väl har gjorts, så upphör själva dödsboet att existera. Hur arvet sedan ska fördelas anges i en handling som undertecknas av dödsbodelägarna. Är det så att en boutredningsman eller testamentsexekutor är den som förvaltar dödsboet, så kan inte ett arvskifte göras förrän denne har anmält att själva boutredningen är klar. Ett arvskifte är inte ett måste, utan dödsbodelägare kan enas om att dödsboet ska fortsätta äga tillgångarna från den avlidna, då kallas det oskiftat bo.

Hur arvet fördelas ska anges i en handling som undertecknas av dödsbodelägarna. Om dödsboet är förvaltat av en boutredningsman eller testamentsexekutor, får ett arvskifte inte göras förrän denne har anmält att boutredningen är klar. Det är inte tvunget att göra ett arvskifte. Dödsbodelägarna kan i stället enas om att låta dödsboet fortsätta äga den avlidnes tillgångar, i ett så kallat oskiftat bo.

Dödsbo och bohagstömning

När det är dags att tömma bohaget, så kan du med all fördel boka in en firma som tar hand om dödsbo och bohagstömning. Många gånger finns det helhetslösningar, där en firma kan göra en kostnadsfri värdering av lösöret i dödsboet. Sedan dra av detta på de kostnader som blir för bohagstömning, dödsbo flyttstädning med mera. När det kommer till dödsbomöbler, så kan dessa säljas som lösöre, eller behållas av de efterlevande. Se till att du väljer en firma med goda vitsord som är välrenommerad, så att du inte drabbas av skojare som säger att de ska städa mot att de får behålla dödsbomöbler, eller lösöre.

Rutavdrag för dödsbo?

Dödsbon kan ha rätt till rutavdrag, dock bara för arbete som utförts innan dödsfallet. Det går alltså inte att få rutavdrag för flytt- eller flyttstädning som utförs å dödsboets räkning. Däremot om en flytt eller en flyttstädning görs på grund av dödsfallet men det utförs åt en kvarboende då kan den som vanligt göra rutavdrag.

Dödsbotömningen kan göras efter bouppteckningen är klar

Tillstånd att göra dödsbotömning har du efter du har gjort klart bouppteckningen och Skatteverket har registrerat och godkänt den. En bouppteckning ger dig rätt att sälja bostaden och flytta pengar. En registrerad bouppteckning är som en slags legitimationshandling för dödsboet och det visar vem som får företräda det. Bouppteckning krävs även för att en ny ägare ska kunna få lagfart på den avlidnes fastighet.
En tömning eller flytt av bohag får ske efter att en bouppteckning gjorts och är godkänd hos Skatteverket. Den eller de personer som står med på denna är de som har rätt att sälja lösöre, beställa städning och kontakta mäklare.

Dödsbo flyttanmälan och begära eftersändning?

Många av den avlidnes kontakter kanske inte får reda på att denna person har gått bort. Då kommer det fortsätta att skickas post. Det du kan göra är att begära eftersändning av posten eller att adressändra så att posten kommer till personen som har hand om dödsboet. Även banker och myndigheter ska informeras, men de handlingar de skickar sker till den avlidnes adress på grund av sekretess. Då är en eftersändning bra att göra.

Dödsbo säljes vad gäller

Du kan välja att sälja hela eller delar av ett dödsbo, så snart en bouppteckning är godkänd hos Skatteverket. En del företag åtar sig att sälja både lösöre så väl som hela bostaden samt att de även utför städning, tömning och annat som rör dödsboet. Du kan själv tömma ett dödsbo och sedan lägga ut bostaden till försäljning, genom mäklare eller på annat sätt. Du kan välja att flytta in i ett dödsbo, om du till exempel är ensam arvinge, eller om ni är flera gemensamma arvingar som kommer överens. Ett dödsbo förblir just detta fram tills att ett arvskifte skett.

Få flyttstädningsoffert – snabbt och enkelt!

Slutligen bohagsflytt i samband med dödsfall

Det finns mycket att tänka på efter ett dödsfall, vill du spara pengar så går det mesta praktiska gällande bouppteckning och bohagsflytt att göra själv. Tänk bara på att läsa på om vad du får göra och vad du behöver de andra dödsbodelägarnas tillåtelse att göra. Vi hoppas detta har hjälpt dig något och hör gärna av dig med frågor så att vi kan göra denna artikel ännu bättre.

Uppdaterad 2024-04-09 (första publicering 2014-09-18)
Av  Mattias | 24-04-09 |
Kommentarer (2)

Kommentarer

 • Ingegerd Sannsell

  Hej
  Undrar….ser att en del företag skriver att de har tillstånd att utföra dödsbohantering, försäljng etc.
  Vart söks det? Hittar inte någon sida för den ansökan, vad som ska uppfyllas, mm.

  vänligen
  Ingegerd

  • Mattias

   Hej!
   Detta är inte vårt specialområde, så tyvärr vi har gått bet på vilka specialtillstånd som behövs.

Kommentarer stängda