Flytta med gemensam vårdnad

Vill en förälder flytta med barn vid gemensam vårdnad är det bästa om ni själva, tillsammans med barnen, kommer överens om barnens boendesituation. I takt med att barnen blir äldre, låt deras inflytande över sin boendesituation öka. Här får du svar på vilka regler som gäller gäller kring flytt med barn när man har gemensam vårdnad, och tips på hur du går vidare om det är svårt att komma överens.

Innehåll:

Hur fungerar gemensam vårdnad?

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har det rättsliga ansvaret för barnet. Vårdnad av barn är antingen gemensam eller ensam. Vid gemensam vårdnad delar två vårdnadshavare på vårdnaden (ofta kallad delad vårdnad). Här delar båda föräldrarna på ansvaret för barnens vårdnad, oavsett om de bor tillsammans eller inte. Att ha gemensam vårdnad måste inte innebära att barnet ska bo lika mycket hos var och en av er. Ni kan ha gemensam vårdnad även om barnet bor mest hos en av er. 

Vid ensam vårdnad kan den ene föräldern ha valt att överlåta vårdnaden till den andra, eller ha bedömts vara olämplig som vårdnadshavare. Om båda föräldrarna anses vara olämpliga vårdnadshavare kan ensam vårdnad också tilldelas en annan person. Gemensam vårdnad är i lagens mening det bästa alternativet. 

Om föräldrar skiljer sig eller separerar har de fortsatt gemensam vårdnad, om ingen motsätter sig det. Utgångspunkten är att större beslut ska fattas i överenskommelse mellan de båda vårdnadshavarna. Är man oense om vårdnaden är ett samarbetsamtal via kommunen nästa steg. Kommer man ingen vart i att lyckas komma överens är det i slutändan tingsrätten som avgör hur vårdnaden ska fördelas. Men gemensam vårdnad är det vanligaste och också det som i de allra flesta fall är bäst för barnet. 

barn leker med mamma gemensam vårdnad
Foto av Mathilde Langevin (Unsplash)

Flytta isär med gemensam vårdnad – vem får bo kvar?

Den som får bo kvar i bostaden vid separation eller skilsmässa är den som har störst behov av den. Vid gemensam vårdnad är ett exempel där ni bestämmer att barnet ska bo mer hos den ena. Det förutsätter förstås att den med rätten att få bo kvar kan klara av ekonomin. I det ingår till exempel att den som bor kvar ska kunna klara av hyran ensam, eller att banken ska acceptera att man ta över bolånet vid skilsmässan eller separationen.

Underhållsbidrag och barnbidrag efter flytt

Samma regler för underhåll till barnen gäller oavsett om ni är gifta eller sambos. Bor barnen lika mycket hos er båda betalas inget underhåll. Ni får själva göra upp om vem som betalar vad av kläder, fritidsintressen och liknande. Bor barnet mest hos sin ena förälder betalar den andra underhåll tills att barnet fyller 18 år. Ni kan själva komma överens om hur stort underhållet ska vara. Om barnen studerar när de fyller 18 kan underhållet förlängas till och med att de fyller 20.

Bor barnet lika mycket hos båda föräldrarna kan barnbidraget delas upp så att hälften betalas ut till den ena och hälften till den andra föräldern. Om en förälder har barnet boende hos sig majoriteten av tiden kan denne begära att få hela barnbidraget.

Skolgång och boende vid delad vårdnad

Bor barnet efter separationen mer hos den ena föräldern blir det barnets folkbokföringsadress. Bor barnet ungefär lika mycket hos båda föräldrarna, får föräldrarna komma överens om hos vem barnet ska skrivas hos. Vid en separation med fortsatt delad vårdnad där en förälder flyttar från det gemensamma hemmet, är det vanligt att barnet fortsatt har den ursprungliga bostaden som folkbokföringsadress. 

Skolgång och boende hör till de frågor där de som delar på vårdnaden behöver vara överens och inte kan ta beslut på egen hand utan den andres medgivande. (I Föräldrabalken heter det ingripande beslut.) En förälder har därför inte rätt att flytta barnet till en annan skola, eller att flytta med barnet till annan kommun eller ort utan den andra förälderns medgivande. 

Förskola räknas i en del kommuner till den dagliga omsorgen, vilket innebär att om en förälder har barnet hos sig en större del av tiden har den föräldern rätt att ta beslut om förskola. Om du har funderingar kring detta är det viktigt att du kollar upp vad som gäller i din kommun, eftersom det kan variera.

Hur långt får man flytta vid gemensam vårdnad?

Här går vi igenom vad som gäller vid flytt med barn när man har gemensam vårdnad. Om den ena föräldern vill flytta med barnen till en annan ort, stad, kommun eller utomlands, vad gäller då? Hur långt får man flytta utan medgivande? Och vad kan man göra om det blir svårt att komma överens?

Det är Föräldrabalken som reglerar rättigheter och skyldigheter kring flytt med barn vid gemensam vårdnad. Om en vårdnadshavare vill flytta inom hemorten kan det ske utan den andra vårdnadshavarens godkännande. Allmänt gäller att om barnet inte behöver byta skola i och med flytten och utan problem kan hålla kontakten med andra föräldern och övrigt socialt nätverk kan beslutet fattas utan medgivande.

Om flytten däremot medför att barnet måste byta skola eller på grund av avståndet gör det svårare att hålla kontakten med andra föräldern och kompisar är medgivande från den andra vårdnadshavaren ett krav. Det gäller även om du ska flytta utomlands med barnet och har delad vårdnad.

Vad händer om en förälder vill flytta med barn utan godkännande? 

Är man inte överens ska de rådande förhållandena tills vidare bestå. Det innebär att om den ena föräldern flyttar med barnet utan medgivande trots gemensam vårdnad kan det ses som egenmäktighet med barn, något som är straffbart.

Bäst för alla parter är om ni som föräldrar kommer överens om en lösning. Är det svårt kan ni ta hjälp för att komma vidare i dialogen. Alla kommuner erbjuder samtal hos familjerådgivningen, och det finns även privata alternativ.

Om du vid gemensam vårdnad vill flytta med ditt barn men inte får det godkänt av den andra föräldern så kan du söka ensam vårdnad om barnet, för att på så sätt få egen beslutanderätt att flytta med ditt barn. Men det kan vara svårt att tilldelas ensam vårdnad i domstol om det inte finns mycket starka skäl som talar emot gemensam vårdnad – det är helt enkelt mycket sällsynt att rätten beviljar ensam vårdnad till en förälder som vill flytta med sitt barn. Svensk lagstiftning tar stor hänsyn till barnets perspektiv, och rätten dömer inte utifrån föräldrarnas önskemål utan enligt vad som befinns vara bäst för barnet.

Samarbetssamtal innan eventuell vårdnadstvist vid flytt

Är det mycket svårt att komma överens och fatta ett gemensamt beslut är nästa steg att kontakta familjerätten och begära ett samarbetssamtal. Gå in på din kommuns webbplats för mer information och kontaktuppgifter. 

Samarbetssamtal är frivilliga och kan begäras antingen på den ena eller båda vårdnadshavares initiativ. Syftet är att tillsammans komma fram till en hållbar lösning för fortsatt vårdnad och omsorg om gemensamma barn, utan att behöva ta saken till domstol och inleda vårdnadstvist. 

Vid samarbetssamtalen som ofta äger rum både gemensamt och enskilt lyssnar familjerättens medarbetare till bådas sida av saken, och även till vad barnen har att säga om de är gamla nog att delta. 

Om den ena inte vill medverka i samarbetssamtal, eller om ni inte lyckas komma fram till en fungerande lösning med hjälp av samtalen kan du eller den andra vårdnadshavaren välja att ansöka om ensam vårdnad. Då är nästa steg att du kontaktar en advokat för att inleda en vårdnadstvist.

Tänk på att det i allmänhet är en svår process, och att en förälders önskemål om flytt ensamt inte väger tungt. I de flesta fall har den andra föräldern fortsatt umgängesrätt även sedan du tilldelats ensam vårdnad, vilket bland annat medför att du kan behöva bidra till resekostnader.

Ta reda på mer om vårdnad och flytt: Föräldrabalken kapitel 6

Vill du ta reda på mer om vad som gäller vid olika scenarion kring flytt vid gemensam vårdnad rekommenderar vi att du tar del av kapitel 6 i Föräldrabalken (lagen.nu), där du hittar aktuell svensk lagstiftning inom området.

Mer läsning på moveria.se:

Uppdaterad 2024-04-26 (Första publicering 2016-11-27)
Av  Nina | 24-04-26 |
Kommentarer (0)